Death-and-Dying-A-Key-to-Creation-1192280283

Death And Dying – A Key To Creation weekend course Stockholm 26-27 Okt. 2024

For English version, click here

En weekendkurs med Lene Handberg
Stockholm 26-27 oktober 2024

Under denna kurs kommer det indo-tibetanska perspektivet på döden och döendet att introduceras. Kursen är upplevelsebaserad och deltagarna kommer att få pröva meditationer och övningar för att lära sig hantera det faktum att vi alla kommer att dö och den rädsla detta medför. Utifrån buddhistisk filosofi kan medvetenheten om döden hjälpa oss att leva vårt liv fullt ut, här och nu.

Lene Handberg har sedan ung ålder intresserat sig för tibetansk buddhistisk meditation och kommit att ägna sitt liv åt att undervisa och sprida dess budskap. Hon är också utbildad psykolog och psykoterapeut. I början av 1990-talet träffade Lene den tibetanska laman Tarab Tulku Rinpoché. Under sina 20 år i Danmark hade han arbetat för att göra den tibetanska buddhismen tillgänglig för människor som vuxit upp i västerländsk kultur.

Tarab Tulku och Lene byggde tillsammans upp Tarab Institute och utbildningen Unity in Duality. Det är en utbildning i tibetansk buddhism där stort fokus sätts på den moderna människans behov att återknyta kontakten med sig själv, andra människor och naturen. Efter Tarab Tulkus bortgång 2004 har Lene fortsatt deras gemensamma arbete. Den fyraåriga utbildningen finns nu i sex länder, däribland Indien. Dessutom hålls kortare kurser och retreater med en rad olika teman. En av dessa kurser är Death and Dying – A Key To Creation.

Döden ses, inom indo-tibetansk kultur, inte som det absoluta slutet på livet. Du behöver dock inte dela denna trosuppfattning för att gå den här kursen. Kursen vänder sig till alla som är intresserade av att förstå hur vårt förhållningssätt till döden påverkar hur vi känner oss i det liv vi lever idag. Den riktar sig både till dig som praktiserat buddhism en längre tid och till dig som är helt ny inom detta område.

Praktisk information

 • Datum: 26–27 oktober 2024
 • Tid: 10–17 båda dagarna
 • Plats: Oasen Gärdet, Värtavägen 35
 • Pris: Early Bird t o m 30/6: 135 €
  Därefter: 170 €
  Pris för studerande, sjukskrivna och arbetslösa: 120 €

Betalas till:
Nordea, Risskov, Aarhus
To “UD Publishing”, name: “UD Stockholm Oct”
Reg. nr. 1329
Kontonummer: 8968410785
IBAN: DK91 2000 8968 4107 85
BIC: NDEADKKK

Kontakt och anmälan: Christer Andevid christer@andevid.se tel 0708692255

Kursen hålls på engelska, men det går bra att göra övningar och ställa frågor till Lene på svenska.
Läs mer om kursen och om Tarab InstituteEnglish version

Death And Dying – A Key To Creation

A weekendcourse with Lene Handberg
Stockholm 26-27 oktober 2024

During this course the Indo-Tibetan perspective on death and dying will be introduced. The course is experiential and participants will try meditations and exercises to learn to deal with the fact that we will all die and the fear this entails. Based on Buddhist philosophy, the awareness of death can help us live our lives fully, here and now.

Lene Handberg has been interested in Tibetan Buddhist meditation since a young age and has come to dedicate her life to teaching and spreading its message. She is also a trained psychologist and psychotherapist. In the early 1990s, Lene met the Tibetan lama Tarab Tulku Rinpoché. During his 20 years in Denmark, he had worked to make Tibetan Buddhism accessible to people raised in Western culture.

Tarab Tulku and Lene built up the Tarab Institute and the training Unity in Duality together. It is an education in Tibetan Buddhism where great focus is placed on modern man’s need to reconnect with himself, other people and nature. After Tarab Tulkus’ death in 2004, Lene has continued their joint work. The four-year education is now available in six countries, including India. In addition, shorter courses and retreats are held with a range of different themes. One of these courses is Death and Dying – A Key To Creation.

In Indo-Tibetan culture, life, our birth and death, and everything in between is seen as a natural process of change. By being aware that we are in this process at every moment, we can feel a stronger presence and sense of life. It starts from an acceptance of the circumstances of all human life – that we will all die one day and that we consciously or unconsciously relate to this.

Tarab Tulku believed that the fear and taboos surrounding death built up in our culture are a contributing factor to our difficulties in being in touch with ourselves in the present. In this weekend course, it will be offered the opportunity to reconnect with ourselves on a deeper level through meditations and exercises, with death and dying as a theme. By confronting and learning to deal with our own fear of death, we can also become better at supporting people who are dying or have lost a loved one.

Death, in Indo-Tibetan culture, is not seen as the absolute end of life. However, you do not have to share this belief to take this course. The course is aimed at anyone who is interested in understanding how our approach to death affects how we feel in the life we live today. It is aimed both at those who have practiced Buddhism for a long time and at those who are completely new to this field.

Practical information

 • Date: 26-27 October 2024
 • Time: 10–17 both days
 • Location: Oasen Gärdet, Värtavägen 35 Stockholm
 • Price: Early Bird until 30/6: €135
  After that: €170
  Price for students, those on sick leave and the unemployed: €120

Bankaccount for payment:
Nordea, Risskov, Aarhus
To “UD Publishing”, name: “UD Stockholm Oct”
Reg. no. 1329
Account number: 8968410785
IBAN: DK91 2000 8968 4107 85
BIC: NDEADKKK

Contact and registration: Christer Andevid christer@andevid.se tel 0708692255

The course is held in English, but it is fine to do exercises and ask questions to Lene in Swedish.
Read more about the course and about the Tarab Institute

Similar Posts